dimarts, 25 de juny de 2013

Ajudes de menjador curs 2013-2014
Us adjuntem la Resolució de 20 de juny de 2013, de la Direcció general de Centres i
Personal Docent, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els
centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat i privats concertats per
al curs escolar.

Requisits generals per a sol·licitar l'ajuda de menjador escolar: Per a poder
sol·licitar ajudes de menjador l'alumnat haurà de reunir, a la finalització del termini de
presentació de sol·licituds, els següents requisits:
a) Estar matriculat en un centre educatiu degudament autoritzat, d'entre els citats en
l'apartat 2 de la present resolució.
b) Haver presentat la sol·licitud (annex I) i documentació requerides en la present
resolució en els terminis establits.
c) No estar culpable en alguna de les prohibicions establides en l'article 13 de la Llei
General de Subvencions.
Aquests requisits hauran de mantenir-se al llarg de tot el curs per al qual se
sol·licita l'ajuda.

Termini ordinari de presentació de sol·licituds: La sol·licitud de concessió d'ajuda
assistencial de menjador es presentarà, amb la pertinent documentació justificativa, en
el centre educatiu, des del dia de publicació d'aquesta resolució fins al 12 de juliol
de 2013.

És interessant que mireu els art. 4 Beneficiaris de l'ajuda; art. 5 Llindars renda;
art. 8 Barem Aplicable; art. 19 Quanties; L'Annex I és l'imprès per a les ajudes de
menjador que heu d'emplenar.

Salutacions

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada