AMPA: Qui som?

Qui som, què fem i com ens organitzem


1. Qui som?
L’associació de mares i pares (AMPA) de l’escola L’Olivera som totes les mares i pares dels alumnes de l’escola que, voluntàriament, ens
associem per a oferir una millor educación per als nostres fills i filles.
L’AMPA és una plataforma oberta a la participació i reivindicació de tots els aspectes relatius a l’educació, amb l’objectiu
d’aconseguir, juntament amb el professorat, la millor formació per als nostres fills/es.
L’AMPA es regeix per uns Estatuts i un Reglament de Règim Interior. 
 
Paguem una quota anual que serveix per poder organitzar els diferents serveis i activitats que organitza l’AMPA.
 
Per fer-se soci només cal omplir una butlleta amb les vostres dades, que us podeu descarregar aquí, i pagar la quota anual que és de 25 €, aquesta quota és per família.  
* Full inscripció a l'AMPA2. Què fem? Entre altres coses:
 • Vetllem per l’adequat funcionament de l’escola.
 • Organitzem activitats fora de l’horari escolar (idiomes, esports, arts, etc.), gestionem les activitats extraescolars i donem servei com matiners i vesprades de juny i de setembre.
 • Ajudem en l’adquisició de recursos per a l’escola.
 • Col·laborem amb l’escola en activitats complementàries (Reis, Fi de curs).
 • Participem en la trobada d’escoles en valencià
 • Gestionem l’escola de pares i mares a partir d’ara escola de famílies
 • Participem en els òrgans municipals i supramunicipals relacionats amb l’educació.
Objectius per al curs 2014-2015

1. Millorar la comunicació entre l'AMPA i les famíies
2. Fomentar la participació de mares i pares en les activitats de l’AMPA:
 • Articular el treball de l’AMPA a través de comissions
 • Nomenar delegat/delegada de classe
 • Fomentar la participació en les diferents comissions.
3. Impulsar les activitats extraescolars per als xiquets i xiquetes:
 • Consolidar les activitats que ja estant funcionant.
 • Incrementar l’oferta segons els interessos de les famílies.
 • Impulsar les activitats lúdiques per a les famílies
4. Actuar com a facilitador de la tasca educativa de les famílies (xerrades, cursos, bloc, etc). 
5. Col.laborar en l'escola en la detecció de necessitats i l'adequació dels recursos per a desenvolupar òptimament la tasca educativa. 
6. Fomentar accions solidàries i sostenibles a l'escola. 
7. Continuar treballant per una escola pública i en valencià de qualitat.

3. Com ens organitzem?
 • Reunions mensuals de Junta directiva obertes.
 • Llista de distribució (email)
 • Bloc de l’AMPA
 • Assemblea anual de socis
 • Comissions

* Junta directiva de l'AMPA

La Junta és l’òrgan de govern de l’AMPA. Aquesta està formada per un
president/a , un vicepresident/a, un tresorer/a, un secretari/a i
diferents vocals que es reparteixen les diferents tasques i
responsabilitats, organitzats en diferents comissions. L’AMPA té representació al Consell Escolar de l’escola, al Consell
Escolar municipal i a la FAPA-València (Federació d’associacions de
mares i pares d’alumnes de Valencia).   
 
La Junta es reuneix de manera ordinària un dimecres al mes a 15 a 16’30 hores a l’escola, tots el socis de l’AMPA hi poden assistir.   
 
En aquest moment la Junta està formada per:
•   President: Xavi Moliner
•   Vicepresidenta: Mayte Palones
•   Tresorera: Marisa Sánchez
•   Secretària: Lola Morelló
•   Vocals: Ester Bielsa, Amadeo Gastaldi, Miquel Llorens, Silvia Prades i Paz Viguer.

* Comissions de l'AMPA

L’AMPA s’organitza en comissions que són les encarregades de desenvolupar i mantenir els projectes de l’associació i d’organitzar els diferents serveis i activitats.
Les diferents comissions estan coordinades per un membre de la junta de l’AMPA i estan obertes a tothom. És important promoure al màxim la participació i animar a la gent a que en forme part. Tot suma i hi ha feines de tot tipus i dedicació. És important captar a totes aquelles persones que estan disposades a implicar-se per a fer coses concretes.

Comissions de treball:
 
1. Comissió de comunicació i relacions externes
Coordinador: Xavi Moliner
 
És la comissió encarregada de la comunicació i el traspàs d’informació entre l’AMPA i les famílies i entre l’AMPA i l’escola. S’encarrega del bloc, elabora articles per a la revista de l’escola i representa a l’AMPA en els organismes externs a l’escola.
 
2. Comissió de tresoreria i infraestructures
Coordinadora: Marisa Sánchez
 
S’encarrega de la tresoreria i administració dels fons de l’AMPA, de la tramitació i cobrament de les quotes dels associats i associades i del finançament de les activitats dutes a terme per les comissions. S’ocupa de la relació amb les entitats bancàries i efectua els cobraments i pagaments. La comissió també vetlla per l’adequació dels espais i les infraestructures de l’escola a les necessitats educatives. Revisa amb l’escola les necessitats més apremiants i proposa línees d’actuació.
3. Comissió de delegats i delegades
Coordinadora: Ester Bielsa
 
La comissió consta de tots els delegats i delegades de l’escola. L’objectiu de la comissió és coordinar les accions dels delegats i marcar les pautes a seguir amb la feina dels delegats. És també un punt de contacte per qualsevol comunicació entre AMPA, escola i famílies.
4.  Comissió d’activitats extraescolars i de festes i eixides
Coordinadora: Silvia Prades
La comissió treballa en dos àrees relacionades: la d’activitats extraescolars i la de festes i eixides. En quant a les activitats extraescolars s’encarrega d’organitzar les activitats que realitzen els xiquets i xiquetes fora de l’horari lectiu. L’objectiu és complementar la formació dels alumnes oferint activitats lúdiques, esportives i culturals i també, afavoriri una major conciliació entre familia i treball. Respecte a les festes col·labora amb l'escola en les festes que es celebren en l’escola i sobretot en la gestió de la festa de fi de curs. La comissió s’encarrega d’organitzar eixides lúdiques pel nostre país per a promoure la convivència entre els diferents membres de la comunitat educativa.
 
5. Comissió d’escola de famílies/espai de famílies
Coordinadora: Paz Viguer
 
S’encarrega d’oferir un espai de formació, reflexió i debat sobre temes de criança i d’educació amb l’objectiu de promoure el desenvolupament òptim dels nostres xiquets i xiquetes. També pretén oferir recursos a les famílies per a afavorir la seua tasca educativa. Es proposa utilitzar el bloc de l’AMPA com a espai de reflexió i debat sobre temes educatius.       
 
6. Comissió de sostenibilitat i cooperació
Coordinador: Xavi Moliner
 
La comissió de sostenibilitat i cooperació organitza activitats amb les famílies i amb els alumnes de l’escola per tal de promoure els valors de la cooperació i l’educació per la solidaritat, la sostenibilitat i la cooperació al desenvolupament. Entre les seues funcions és la comissió encarregada de gestionar el projecte de llibres socialitzats.
8. Comissió de defensa de l’escola pública i en valencià
Coordinadora: Mayte Palones
 
S’encarrega de coordinar la participació de les famílies de l’escola en els actes de defensa de l’escola púbica i en valència. Entre altres coses, les seues funcions són: organitzar la participació de l’AMPA en les trobades d’escoles en valencià així com en altres actes de reivindicació i informar de la legislació en matèria educativa i del debat social existent.


Documents

* Normatives, Boletins Oficials, etc.

Decret augment de la ratio i horari del professorat
Informe FAPA-València sobre la LOMCE
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada